Please enter your email address. A new password will be sent to you by email.

Public offer

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

ПРО НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ») укласти договір про надання готельних послуг в порядку та на умовах, які вказані нижче. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця будь-якій особі укласти договір про надання готельних послуг (далі-Договір). 

1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх замовників. 

1.3.Укладений Договір (акцептована оферта) є публічним договором про надання готельних послуг.

1.4. Укладаючи Договір (акцептуючи оферту) Замовник підтверджує наступне: 

а)           він цілком та повністю ознайомлений і згодний з умовами даної пропозиції (оферти);

б)           він визнає, що всі умови Оферти є справедливими та такими, що не обмежують його права;

в)           він повно і беззастережно згоден з усіма умовами оферти;

г)           у випадках, визначених чинним законодавством, він дає дозвіл на збір, обробку, зберігання та передачу персональних даних, на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки, зберігання та передачі персональних даних. Дозвіл на збір, обробку, зберігання та передачу персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою виконання Договору, забезпечення безпеки наданих Замовником даних, надсилання Замовнику рекламних, а також акційних повідомлень від Виконавця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів». Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Виконавця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта відносин, пов’язаних із персональними даними відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

 

З моменту акцепту оферти Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Виконавця за адресою: 61093, м. Харків, провулок Володимира Усенка, буд. 2.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1. Оферта публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання готельних послуг (далі-Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті.
  2. Акцепт оферти - повна і беззастережна згода Замовника на прийняття умов оферти. Оферта вважається акцептованою Замовником з моменту замовлення Замовником готельних послуг, що надаються Виконавцем.
  3. Договір - укладений з моменту Акцепту Оферти договір про надання готельних послуг між Замовником та Виконавцем. Будь-яке посилання в оферті на Договір (розділ або пункт Договору) та/або його умови означає відповідне посилання на цю Оферту (її пункт або розділ) та/або її умови.
  4. Сторони - Виконавець та Замовник у сукупності, а кожен окремо-Сторона.
  5. Замовник - дієздатна фізична особа або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка укладає відповідний договір про надання готельних послуг та здійснює оплату за цим договором. 
  6. Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ» (скорочене найменування ТОВ «ДЛК «ПІЛОТ») (ідентифікаційний код  43094673), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 61093, місто Харків, провулок Володимира Усенка, будинок 2;

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. За цим Договором Виконавець, на підставі заявки Замовника, бере на себе зобов’язання надавати Замовнику основні та додаткові готельні послуги (розміщення в готельних номерах, харчування, надання в тимчасове користування конференц-залу для проведення семінарів, конференцій, симпозіумів тощо), надалі за текстом - “послуги”, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах та в порядку, визначених  Договором. 

3.2. Місце надання послуг: Харківська обл., с. Гайдари, вул. Піонерська, комплекс «Парк Рост Клаб», надалі за текстом –"Готель".

3.3. Перелік послуг, що надаються за цим Договором зазначається в заявці, яка має силу специфікації та є невід’ємною частиною цього Договору.

3.4. Під час дії цього Договору Замовнику можуть надаватись і інші додаткові послуги, які не зазначаються в заявці, з їх оплатою за цінами (тарифами), затвердженими Виконавцем у прейскуранті.

3.5 Надання номеру в Готелі здійснюється за умов пред'явлення документа, який засвідчує особу, та заповненої і підписаної Замовником реєстраційної картки.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Прибути до Готелю згідно умов Договору й дотримуватись правил громадського порядку, пожежної безпеки, правил надання послуг в готельно-ресторанному комплексі «ПАРК РОСТ КЛАБ», вимог чинного законодавства України.   

4.1.2. Подати заявку на бронювання. Заявка повинна містити такі відомості:

- ім’я та прізвище споживача;

- дата заїзду та виїзду;

- тип та кількість номерів;

- наявність дітей та їх вік;

- країна, громадянином якої є споживач;

- контактний телефон, контактна особа;

- гарантія та вид оплати;

- особливі умови розміщення;

- додаткові послуги.

4.1.3. Оплатити вартість послуг відповідно до заявки на бронювання, а також вартість інших додаткових послуг, які не зазначені в заявці в терміни та на умовах, визначених цим Договором.       

4.1.4. У випадку пошкодження або знищення майна Готелю в повному обсязі відшкодовувати спричинені матеріальні збитки (шкоду), які стались з вини Замовника.

4.1.4. Прийняти від Виконавця послуги, що надаються за цим Договором.

4.1.5. Зберігати комерційну таємницю і не розголошувати конфіденційну інформацію.

 

4.2.        Замовник має право:

4.2.1.     Отримати замовлені послуги у повному обсязі та належної якості.

4.2.2.     Вимагати від Виконавця виконання умов Договору.

 

4.3.        Виконавець зобов’язується:

4.3.1.     Надати Замовнику інформацію про: кількість вільних місць; обсяг готельних та додаткових послуг, які можуть бути надані; вартість послуг; будь-яку іншу інформацію, необхідну для належного  виконання умов Договору.

4.3.2.     Забезпечити надання Замовнику послуг, обумовлених цим Договором, а також в разі їх оплати – надання інших додаткових послуг, які можуть бути надані Виконавцем. 

4.3.3.     Надавати послуги у відповідності до “Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг” № 19 від 16.03.2004р., Правил надання готельних послуг готельно-ресторанного комплексу «ПАРК РОСТ КЛАБ» та чинного законодавства України.

 

4.4.        Виконавець має право:

4.4.1.     Отримувати від Замовника оплату вартості послуг, які замовлені та/або надані Виконавцем.

4.4.2.     Вимагати від Замовника дотримання норм чинного законодавства, Правил надання готельних послуг готельно-ресторанного комплексу «ПАРК РОСТ КЛАБ» та чинного законодавства України.

4.4.3.     Вимагати відшкодування збитків, завданих Виконавцю, майну Виконавця.

4.4.4.     Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг у випадках  відсутності вільних місць в готелі та у разі наявності заборгованості за попередньо надані послуги, а також з інших причин, визначених Правилами надання готельних послуг готельно-ресторанного комплексу «ПАРК РОСТ КЛАБ».

 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ,  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ У РАЗІ ВІДМОВИ ВІД ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ АБО ЗМІНИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1.        Вартість послуг, які надаються за цим договором та зазначені в заявці на бронювання розраховується згідно прейскуранта Виконавця.

5.2.        Для визначення вартості основних та додаткових послуг згідно Договору застосовуються ціни, встановлені Виконавцем у прейскуранті. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на послуги, в залежності від зміни вартості експлуатаційних витрат на утримання Готелю тощо. Змінені ціни є обов’язковими з моменту їх введення в дію Виконавцем та приймаються Замовником до виконання без оформлення змін до цього Договору. Ціни на попередньо замовлені та оплачені Замовником  послуги зміні не підлягають.

5.3.        Послуги, які не зазначені в заявці на бронювання та не оплачені, не входять до ціни цього Договору. Сторони погодили, що послуги, які Замовник не зазначив в заявці та не оплатив можуть бути замовлені та сплачені шляхом авансової сплати 100% їх вартості додатково за цінами і тарифами готелю, що діють в момент їх надання, при цьому на надання таких послуг поширюються загальні правила надання послуг готелем, визначені Правилами надання готельних послуг готельно-ресторанного комплексу «ПАРК РОСТ КЛАБ». 

5.4.        Ціни в прейскуранті тощо вказані в національній валюті України, з урахуванням ПДВ. Розрахунки між Сторонами проводяться в готівковій або безготівковій формі. Замовник зобов’язаний оплатити повну вартість замовлених послуг в строк не пізніше як за 3 (три) дні до початку надання послуг. Датою виконання грошових зобов’язань Замовника вважається дата зарахування грошових коштів у повному обсязі на відповідний рахунок Виконавця. 

5.5.        За загальним правилом надання послуг у готелі здійснюється Замовнику після 100% оплати вартості замовленої послуги.

5.6.        У разі, якщо фактична сума наданих послуг перевищує попередньо оплачену, Замовник зобов’язується в строк протягом 1 (одного) робочого дня після надання послуг здійснити з Виконавцем всі остаточні розрахунки  за фактично надані  послуги. 

5.7. У випадку порушення умов розрахунків, визначених  цим Договором,  Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні послуг без будь-якої компенсації збитків. 

5.8. У разі відмови Замовником від замовлених послуг Виконавця:

- за 3 дні до дня надання послуг – Виконавець повертає сплачені Замовником кошти у розмірі 100 % від оплаченої вартості послуг згідно замовлення; 

- за 2 дні до дня надання послуг - Виконавець повертає сплачені Замовником кошти у розмірі 30 % від оплаченої вартості послуг згідно замовлення;

- за 1 день до дня надання послуг – сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають. 

5.9. У разі внесення Замовником змін у замовлення, що пов’язані із зменшенням обсягу замовлення послуг Виконавця: 

-  за 3 дні до дня надання послуг – Виконавець повертає у 100 % розмірі різницю між сплаченими Замовником коштами згідно замовлення та вартістю послуг Виконавця згідно зміненого замовлення; 

- за 2 дні до дня надання послуг - Виконавець повертає 30 % різниці між сплаченими Замовником коштами згідно замовлення та вартістю послуг Виконавця згідно зміненого замовлення;

- за 1 день до дня надання послуг – сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.        У разі  невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов  Договору. 

6.2.        У випадку несвоєчасної оплати вартості послуг Виконавець має право стягувати із Замовника суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції, 3% річних від простроченої суми, а також штраф у розмірі 5000 грн. За своїми борговими зобов’язаннями Замовник відповідає перед Виконавцем всім належним йому рухомим та нерухомим майном, на яке згідно закону можна звернути стягнення. 

6.3.        У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Замовником за цим Договором, останній зобов’язується окрім сплати на користь Виконавця суми боргу, індексу інфляції, 3% річних, штрафних санкцій, також відшкодувати в повному обсязі понесені Виконавцем збитки, спричинені невиконанням або неналежним виконанням Замовником умов цього Договору.   

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1.        Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному Договору у випадку дії обставин непереборної сили, зокрема: пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, епідемії, диверсії, війни тощо, що могли істотно вплинути на виконання зобов’язань. Сторона, що не виконала зобов’язань внаслідок обставин непереборної сили, повинна відповідними документами підтвердити іншій Стороні наявність вказаних обставин та їх зв'язок із невиконанням (неналежним виконанням) зобов’язань. Документально не підтверджені обставини непереборної сили та їх зв'язок із невиконанням зобов’язань не розглядаються іншою стороною в якості таких. Сторони не звільняються від відповідальності за невиконання грошових зобов’язань. 

 

8.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.        Усі спори, що пов’язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.        Строк дії Договору визначається Сторонами до моменту повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. 

9.2.        Зобов’язання, прийняті Сторонами протягом терміну дії Договору, виконуються у строки, встановлені даним Договором.

9.3.        Неналежне виконання або невиконання умов Договору, вимог чинного законодавства, а також Правил надання готельних послуг готельно-ресторанним комплексом «ПАРК РОСТ КЛАБ» є підставою для розірвання цього Договору Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю вартість всіх фактично наданих послуг, штрафні санкції, відшкодувати збитки тощо.

 

10. ДОДАТКОВІ  УМОВИ

10.1.      У всіх інших випадках, що не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним  законодавством України. 

10.2.      Протягом всього часу дії цього Договору Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, отриману внаслідок виконання умов цього Договору, будь-якій іншій особі, підприємству, організації та установі, крім випадків, передбачених підп. г) п.1.4 цього Договору, а у випадку порушення даної угоди зобов'язуються відшкодувати контрагенту нанесену такими діями пряму дійсну шкоду. 


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ»

61093, м. Харків, провулок Володимира Усенка, буд. 2
код ЄДРПОУ 43094673
ІПН 430946720333
банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
IBAN: UA73 3808 0500 0000 0026 0076 8345 1