Будь ласка, введіть адресу електронної пошти. Новий пароль буде надіслано вам на електронну пошту.

Застереження

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

щодо збору, обробки, зберігання та передачі персональних даних

У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення:

 

Особа - фізична особа, що здійснює замовлення готельних послуг. При цьому Володілець здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних особи. 

Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі, але не виключно, телефон, ПІБ тощо, що добровільно і свідомо вказуються Особою при оформленні замовлення готельних послуг (акцептуванні оферти). 

Володілець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ», яке з метою реалізації договірних відносин із Особою здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи.

Публічна оферта – адресована будь-якій особі публічна пропозиція Виконавця на укладення Договору про надання готельних послуг на умовах, що містяться в цій оферті.

Згода Особи - добровільне волевиявлення особи щодо надання дозволу на збір, обробку, зберігання, використання її персональних даних відповідно до сформульованої мети, висловлене шляхом укладення договору (акцептування оферти) про надання готельних послуг. 

Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах оферти.

 

 1. Особа діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
 2. Персональні дані обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог та на підставі Закону України «Про захист персональних даних.
 3. Акцептуючи оферту, кожна Особа свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Володільцем на свій розсуд будь-якими способами, що не суперечить законодавству України.
 4. Особа підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Володільця.
 5. Володілець обробляє наступні особисті дані:
 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • персональний телефон;
 • інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання Договору.
 1. Обробка даних здійснюється з метою оформлення Замовлення, укладення Договору, виконання Договору, забезпечення безпеки наданих Особою даних, надсилання Особі рекламних, а також акційних повідомлень від Володільця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів».
 2. Особисті дані Особи можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Володільця, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні Договору, підрядникам Володільця, субпідрядникам Володільця, виключно з метою виконання Договору, обробки платежів та/або у випадках, встановлених чинним законодавством.
 3. Особисті дані Особи можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Володільця, в тому числі під час здійснення діяльності органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, судами тощо та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.
 4. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа погоджується та підтверджує свою обізнаність про те, що:
 • її персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;
 • володільцем бази персональних даних «Клієнти» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ»;
 • база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: 61093, м.Харків, провул. В.Усенка, 2, вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг, пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних;
 • обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;
 • під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.
 1. Акцептування оферти свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу:
 • особа добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані партнерам (контрагентам) Володільця задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору (згідно оферти), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) телефоном, на електронну пошту;
 • при отриманні Володільцем письмового запиту уповноваженого органу державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронного органу, суду тощо, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;
 • для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору (згідно оферти);
 • з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором;
 • у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;
 • в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
 1. Надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у цьому Застереженні та/або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи.
 2. Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під час оформлення замовлення та акцептування оферти та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.
 3. Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково.
 4. Персональні дані Особи підлягають знищенню Володільцем у разі:
 • набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»;
 • письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.
 1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права:
 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;
 • пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку Персональних даних;
 • знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
 1. У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, Володілець проведе процедуру знищення таких даних у базі персональних даних.
 2. Будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, а також не відшкодовує збитки, шкоду тощо.
 3. Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та/або недостовірних і/або неактуальних Персональних даних та/або Персональних даних третіх осіб.
 4. Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно публікуватися на сайті Володільця. У разі відсутності з боку Особи будь – яких зауважень / застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ»

61093, м. Харків, провулок Володимира Усенка, буд. 2

код ЄДРПОУ 43094673

ІПН 430946720333

банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

IBAN: UA73 3808 0500 0000 0026 0076 8345 1

Шановні гості нагадуємо!
Всі номери в нашому комплексі непередбачені для паління!
Пересуватися по території комплексу на транспорті заборонено!
Чекаємо на Вас, приємного відпочинку